resize อบรมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านสร้างสรรค์และพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ครั้งที่ 2 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ดูการอบรมย้อนหลัง วัน 14 ธันวาคม 2565 | ep1/4  | ep2/4  |  ep3/4  |  ep4/4 |  เอกสารประกอบการอบรม
ดูการอบรมย้อนหลัง วัน 15 ธันวาคม 2565 |  ep1/4  | ep2/4  |  ep3/4  |    เอกสารประกอบการอบรม
ดูการอบรมย้อนหลัง วัน 16 ธันวาคม 2565  

หลักสูตรOnline