resize ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ : โอกาสทองของผู้ต้องขัง - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ต้องขังได้รับประโยชน์จากห้องเรียนคอมพิวเตอร์นี้ หลายคนมีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์งาน ออกแบบบัตรอวยพร ส.ค.ส เพื่อจำหน่าย และบางคนนำความรู้ไปเริ่มธุรกิจส่วนตัว (เช่น ร้านถ่ายรูปดิจิทัล) เมื่อพ้นโทษไปแล้วจากข้อมูล 9 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2545 – 2556) มีผู้ต้องขังได้รับการอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ไปกว่า 15,000 คน เกิดรายได้จากการใช้ความรู้ด้านไอที คิดเป็นเงินรวมกว่า 13 ล้านบาท เรือนจำได้มอบค่าตอบแทนให้แก่ผู้ต้องขัง แม้จะไม่มากนัก แต่ก็พอเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น หรือส่งให้ครอบครัวได้

โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ อ่านต่อ