resize การฝึกวิชาชีพไอทีสำหรับผู้ต้องขัง - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการนี้ได้ผลิตหนังสือเสียงมอบให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วกว่า 1,300 รายการ (ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2557) เพื่อใช้ในห้องสมุดของสมาคมฯ ในการให้บริการแก่คนตาบอด ที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศ ผู้ต้องขังที่ได้ร่วมในโครงการฯ ต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์แก่เพื่อนผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย 

โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ อ่านต่อ