resize การอบรม “สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ…เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการอบรม (ออนไลน์) หลักสูตร “สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ…เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ” ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการทดสอบสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซตามมาตรฐานของประเทศ การเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานสมรรถะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซในด้านเนื้อหา และการเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการจัดสอบออนไลน์ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 106 คน ประกอบด้วย ครูและนักเรียนเข้าอบรม 65 คนจาก 4 โรงเรียน และครูและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเข้าอบรม 41 คน จาก 4 ศูนย์


โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.

      เนื่องจาก โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพ ดูทั้งหมด