resize อบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ (โรงเรียนโสตศึกษา) - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรม การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 (สำหรับโรงเรียนโสตศึกษา) วันที่ 11 - 13 ธันวาคม2562 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 53 คน ประกอบด้วยนักเรียน 41 คน และครู 12 คน จาก 2 โรงเรียน โดยหลังการอบรม จะมีการสร้างเพจร้านค้าตามกลุ่มอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทั้งด้านการผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าออนไลน์ สามารถฝึกอาชีพด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้ต่อไป


facebook  | คลิก

โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.

      เนื่องจาก โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพ ดูทั้งหมด

ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.