resize การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีเป้าหมายหนึ่งที่จะมุ่งเน้นขยายเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคต่างๆ เพื่อร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือ/สนับสนุนโรงเรียนในโครงการ และ/หรือ ชุมชนในพื้นที่ได้ …สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมเป็นเครือข่ายและร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนในโครงการระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561 โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร เพื่อหารือและร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  facebook

โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.

      เนื่องจาก โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพ ดูทั้งหมด