resize การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ภาคเหนือ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีเป้าหมายหนึ่งที่จะมุ่งเน้นขยายเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคต่างๆ เพื่อร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือ/สนับสนุนโรงเรียนในโครงการ และ/หรือ ชุมชนในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนในโครงการและในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำบาง เพื่อหารือและร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  facebook

โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.

      เนื่องจาก โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพ ดูทั้งหมด