resize บทเรียนเผยแพร่ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     หลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” (Business for Digital Economy)

      มูลนิธิฯ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดทำบทเรียนออนไลน์หลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” (Business for Digital Economy) ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนออนไลน์ได้ตามอัธยาศัย สามารถเข้าเรียนได้ที่

http://smartmooc.org หรือ http://mooc.learn.in.th

คำอธิบายรายวิชา

     เนื้อหาบทเรียนประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการใช้อย่างมีความเชี่ยวชาญ มีหัวข้อที่เหมาะสมกับการเรียนด้านอีคอมเมิร์ซในโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อช่วยสร้างรายได้ในยุคดิจิทัลตามบริบทของตนเอง พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รวม 40 ชม (ประกอบด้วยวิดีโอ 9 ชม. และ เนื้อหาบทเรียนกิจกรรมการเรียนต่างๆ เช่นการอภิปราย การทดสอบ รวมเป็น 40 ชม.)คำแนะนำในการเรียนรู้ และเกณฑ์การประเมิน
     1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
     2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้

         • คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่ต้องทำ แต่จำนวนคะแนนไม่มีผลต่อการประเมิน

         • คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน ในแต่ละ Module มีคะแนนเต็ม Module ละ 5 คะแนน ต้องทำคะแนนให้ได้ 3 คะแนนขึ้นไปในทุก Module จึงจะผ่านเกณฑ์

         • คะแนนการทดสอบหลังเรียน มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ต้องทำคะแนนหลังเรียนให้ได้ 7 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์

     3. ผู้เรียนที่มีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรของศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอบเขตเนื้อหา หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

    • แนะนำบทเรียน

    • Module 1 การใช้เครื่องมือสื่อสารในยุคดิจิทัล

    • Module 2 การถ่ายภาพและตกแต่งสินค้าหรือบริการ

    • Module 3 เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์

    • Module 4 เทคนิคการทำตลาดออนไลน์

    • Module 5 การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์

    • แบบทดสอบหลังเรียน