resize โครงการฝึกถอดความเสียงพูด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. และทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จัดทำ “โครงการฝึกถอดความเสียงพูด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผู้ต้องขัง”ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับงานถอดความเสียงรายการโทรทัศน์ที่จะต้องมีคําบรรยายแทน เสียงแบบเปิด/ปิดได้ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ได้ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 8.00-14.00 น. นายเดชาวัต จึงจตุพรชัย และทีมงานผู้ช่วย ได้แก่ นางสาวปวีณา เบขุนทด, นางสาวโสรยา เหล็กดี, นายพีระพงษ์ พลับอินทร์ ตัวแทนศูนย์บริการคำบรรยายแทนเสียง ประเทศไทย A-MED สวทช. และนางสาวกัญรินทร์ ละอองกุลพลวัต ตัวแทนมูลนิธิฯ จึงได้เข้าไปติดตามการถอดความเสียงของผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษ หญิง พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยที่พบเจอระหว่างการปฏิบัติงาน รวมทั้งอัปเดตโปรแกรมสำหรับช่วยในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียงแบบปิด และอบรมแนวทางการจัดทำคําบรรยายแทนเสียงแบบปิด (Closed Captions) เพิ่มเติม ให้กับผู้ต้องขัง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี (คลองห้า)

    โดยหลังจากได้รับการฝึกอบรมและตอบข้อสงสัย ผู้ต้องขังมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น อีกทั้งได้รับความรู้ในการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง และมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษไปแล้วในอนาคตได้ ทั้งนี้ทีมงานจะมีการเข้าไปติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะต่อไป

โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ อ่านต่อ