resize จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน ให้แก่ผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษมีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะในการสร้างสรรค์งานจากคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้ ภายหลังการอบรม ผู้ต้องขังจะได้สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนเกี่ยวกับการดูและตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และการจัดทำการ์ตูนสติ้กเกอร์ไลน์

โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ อ่านต่อ