resize ที่มาโครงการไอทีการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

       โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.น่าน ได้เปิดสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระวิชา รวมถึงรายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าโรงเรียนได้จัดหา และ/หรือได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารในโรงเรียน แต่พบว่าครูยังมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน อาทิ ครูคอมพิวเตอร์ไม่ได้เรียนจบทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง ทำให้ไม่สามารถซ่อมบำรุง /ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนได้ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน Programming ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กระทรวงกำหนดได้ตลอดจนครูสาระวิชาต่าง ๆ สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงเทคนิคการประยุกต์ใช้ไอทีในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ได้

       • กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์: เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

       • กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม: เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดหลักสูตรด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาได้และพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงศึกษารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

       • กิจกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียน: เพื่อพัฒนาครูสาระวิชาต่าง ให้สามารถปรับปรุงเทคนิคการประยุกต์ใช้ไอทีในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ

รูปภาพโครงการ

  • image027
  • image031
  • image033
  • image29

ข้อมูลเพิ่มเติม

       เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/dhamma.it

ติดต่อได้ที่

       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี

       โทรศัพท์ : 02-644-8150 , 02-564-7000

       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.