resize ปี 2557 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลการประยุกต์ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

1. โครงงานแปลงผักนักคิด โรงเรียนวัดนิโครธาราม

2. โครงงานไอทีสวนผักออนไลน์ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

3. โครงงานระบบเปิด-ปิดม่านอัจฉริยะ โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข

รางวัลออกแบบระบบดีเด่น

โครงงานระบบช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำ โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข


รางวัลการประยุกต์ดีเด่น

1. โครงงานแปลงผักนักคิด

คณะผู้จัดทำโครงงาน   

1. สามเณรสาริทธิ์ ผาแก้ว

2. สามเณรสุทธิพงศ์ ปันมิตร

3. สามเณรณัฐพงษ์ พชรพล

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายเจนณรงค์ ทะนะอ้น

สถานที่ศึกษา          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม

 

ที่มาและความสำคัญ

        โครงงานนี้พัฒนาและต่อยอดความรู้มาจากโครงงานกลไกปล่อยน้ำ ซึ่งทางโรงเรียนนิโครธารามได้ดำเนินงานเมื่อปี 2556 โดยแต่เดิมนั้นแปลงผักอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนและวัดที่สามเณรนักเรียนได้พักอาศัยอยู่ จึงยากลำบากต่อการดูแลรดน้ำเป็นอย่างมาก จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้จัดทำสนใจในการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวัน ผ่านการทำ "โครงงานแปลงผักอัจฉริยะ" ซึ่งสามารถจะรดน้ำให้กับแปลงเกษตรของโรงเรียนได้ตามเงื่อนไข และเวลาที่กำหนด

หลักการทำงาน

        เมื่อ Sensor วัดค่าความชื้นของดินได้มากกว่า 620 โปรแกรมจะสั่งให้ Relay ทำงานเพื่อสั่งเปิดไฟฟ้าเข้าสู่ Solenoid Valve หลังจากที่ Solenoid Valve ทำงาน เพื่อส่งน้ำเข้าสู่ท่อ รดน้ำแปลงผัก เมื่อ Sensor วัดค่าความชื้นของดินได้น้อยกว่า 620 โปรแกรมจะสั่งให้ Relay ตัดไฟฟ้าเพื่อหยุดการทำงานของ Solenoid Valve


2. โครงงานไอทีสวนผักออนไลน์

คณะผู้จัดทำโครงงาน

1. สามเณรสมชาติ หิรัญวงษ์

2. สามเณรฉัตรมงคล กันหาประกอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา นายวรชัย วริทธิ์วุฒิกุล

สถานที่ศึกษา      โรงเรียนพุทธโกศัย

ที่มาและความสำคัญ

        โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ มีแปลงเกษตรทดลองปลูกพืชผักหลากหลายชนิด ณ ศูนย์พุทธเกษตร ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจารย์ ซึ่งมีระยะห่างจากโรงเรียนมากกว่า 30 กิโลเมตร จึงทำให้ไม่สะดวกที่จะรดน้ำทุก ๆ วัน จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาโดยจัดทำ เครื่องควบคุมระบบปิด-เปิดน้ำอัตโนมัติ นี้ขึ้นมาเมื่อปี 2556 และจากการเก็บข้อมูลของแบบจำลองดังกล่าวจึงนำมาสู่การขยายโครงงานสู่พื้นที่จริงในปี 2557 นี้ เพื่อกำหนดและควบคุมเวลาการรดน้ำตามเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศ และความชื้น รวมถึงประหยัดเวลาในการรดน้ำพืชผัก และค่าใช้จ่ายในดูแลพืชผักในแปลงเกษตร ณ ศูนย์พุทธเกษตร ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจารย์

หลักการทำงาน

        โครงงาน เครื่องควบคุมระบบปิด - เปิด น้ำอัตโนมัติ จะทำงานตามเวลาที่กำหนดคือ เวลา 08.00 นาฬิกา และเวลา 17.00 นาฬิกา โดย Sensor วัดความชื้นจะทำการตรวจวัดความชื้นในดินตรงจุดที่ติดตั้งไว้ เพื่อเป็นตัวแทนความชื้นของดินทั้งหมด จากนั้นตรวจสอบค่าความชื้นที่ได้ หากค่าที่วัดได้ตรงตามเงื่อนไข Gogo Board จะสั่งให้ระบบทำงานเปิดและปิดหัวจ่ายน้ำอัตโนมัติ กล่าวคือ "เมื่อเวลา 08.00 นาฬิกา และ 17.00 นาฬิกา หากค่าความชื้นในดินสูงอยู่แล้วก็ไม่ต้องรดน้ำให้แปลงเกษตร แต่ถ้าค่าความชื้นในดินต่ำ ให้รดน้ำแปลงเกษตร จนกว่าความชื้นในดินจะสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ จึงหยุดการรดน้ำ


3. โครงงานระบบเปิด-ปิดม่านอัจฉริยะ
คณะผู้จัดทำโครงงาน

1. สามเณรวุฒิภัทร พรมสะวะนา

1. สามเณรปัญจพล สุทธะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. นายจีรวัฒน์ ปันทองมา

2. นางทรรศนาพร ปันทองมา

สถานที่ศึกษา โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา

ที่มาและความสำคัญ

         เนื่องด้วยอาคารเรียนสิรินธรจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก และหันหลังไปทางทิศตะวันออก และมีหน้าต่างอยู่กับข้างห้องทิศตะวันออก และมีผ้าม่านติดไว้ เพื่อที่จะป้องกันแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์ พอถึงเวลาในช่วงสายก็จะมีแดดจัดส่องมาที่ตัวอาคาร จึงทำให้ภายในห้องเกิดความร้อนและมีแสงมากเกินไป จึงต้องเดินไปปิดผ้าม่านด้วยตนเองและเมื่อแสงของดวงอาทิตย์หายไปจึงทำให้ ห้องเรียนมีแสงน้อย เนื่องจากผ้าม่านปิดอยู่ จึงต้องไปเปิดผ้าม่านอีก เลยทำให้เกิดความยุ่งยากในระหว่างการเรียนการสอน เวลามีแสงแดดจะส่องเข้าทางหน้าต่างจึงทำให้เสียสมาธิในการเรียนที่จะต้องลุก เดินไปปิดผ้าม่าน ดังนั้นจึงมีความคิดในการทำโครงงานนี้ขึ้น

หลักการทำงาน

        เมื่อมีแสงแดดภายนอกส่องเข้ามาในห้องแล้ว ทำให้ในห้องมีแสงจ้ามากเกินที่ตั้งเซ็นเซอร์รับแสงรายงานผลไปที่ Gogo Board เพื่อประมวลผลสั่งการไปที่รีเลย์ให้ มอเตอร์เกียร์ทำการปิดผ้าม่าน เมื่อผ้าม่านเลื่อนมาบรรจบกันจะทำให้เหล็กที่ยึดผ้าม่านมาชนเซ็นเซอร์สวิตซ์การทำงานของมอเตอร์ก็จะหยุด ในขณะเดียวกันเมื่อแสงข้างนอกห้องมีค่า น้อยกว่าที่ตั้งไว้ Gogo Board จะประมวลผลสั่งการไปที่รีเลย์ให้ มอเตอร์เกียร์ทำการเปิดผ้าม่าน เมื่อผ้าม่านเลื่อนไปจนถึงเซ็นเซอร์สวิตซ์ มอเตอร์ก็จะหยุดการทำงาน


รางวัลออกแบบระบบดีเด่น

ระบบช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำ

คณะผู้จัดทำโครงงาน

1. สามเณรภรัณยู มิละพงษ์

2. สามเณรศาสตรา สถาพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. นายจีรวัฒน์ ปันทองมา

2. นางทรรศนาพร ปันทองมา

สถานที่ศึกษา โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา

ที่มาและความสำคัญ

         เนื่องด้วยโรงเรียนวัดดอนมีห้องน้ำจำนวน 25 ห้องอยู่ใต้ถุนอาคารเรียนสิรินธร แล้วทุก ๆ วันจะมีการทำความสะอาดห้องน้ำเพียงตอนเช้าแค่ครั้งเดียว แต่มีผู้ใช้ห้องน้ำตลอดเวลา จึงทำให้ห้องน้ำสกปรกและมีกลิ่น ดังนั้นทางกลุ่มของเราจึงมีแนวคิดที่จะหาระบบช่วยเตือนในการรักษาความสะอาด ในห้องน้ำ ทำให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการห้องน้ำมีความตระหนักคิดที่จะช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดและน่าใช้บริการอยู่เสมอ

หลักการทำงาน

          การทำงานแบ่งออกเป็น 3 กลไก คือ 1) การทำงานของระบบเสียงเตือน เมื่อมีบุคคลเข้าไปใช้บริการในห้องน้ำ เช็นเซอร์จะทำการตรวจจับการเคลื่อนไหว ว่ามีผู้เข้าไปใช้บริการในห้องน้ำ และจะรายงานผลไปยัง Gogo Board เพื่อประมวลผลสั่งการไปที่รีเลย์ให้ Voice Module ทำงานส่งเสียงเตือนบอกว่า “กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ” ในขณะที่ 2) การทำงานของระบบดับกลิ่นสเปรย์ จะทำงานเมื่อมีบุคคลเข้าใช้บริการครบตามจำนวนที่ที่กำหนดโปรแกรม Gogo Board จะประมวลผลสั่งการไปที่รีเลย์ให้ปืนเซ็นทรัลล๊อคทำงานกดหัวฉีดสเปรย์ เพื่อพ่นน้ำยาดับกลิ่นอัตโนมัติ (ในที่นี้เขียนโปรแกรมคำสั่งผู้เข้าใช้บริการครบจำนวน 10 คน) และ 3) การทำงานของเซ็นเซอร์ควัน คือ เมื่อเซ็นเซอร์ควันตรวจจับว่าในห้องน้ำมีควันจะรายงานผลไปที่ Gogo Board ให้ประมวลผลสั่งการให้กริ่งเตือนทำงาน