resize การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น ภายใต้แพลตฟอร์ม AI for Thai - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

URL การอบรมonline :  https://meeting-nstda.webex.com/meet/chanchai.wongsarasin


วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
หัวข้อ การพัฒนาระบบการถาม-ตอบ อัตโนมัติ  | Clip | เอกสาร |
โดย ดร.ชัชวาล สังคีตตระการ นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
หัวข้อ ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึงเบื้องต้น  | Clipเอกสาร1 | เอกสาร2 |
โดย ดร.ชัชวาล สังคีตตระการ นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ