resize อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย" ภายใต้โครงการ.... - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สวทช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นทางวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย" ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ให้แก่ คณะครู ๒๐ แห่ง ในโรงเรียน ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑. โรงเรียนในโครงงานพัฒนาทักษะโปรแกรมมิ่ง (Programming) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ FabLab ๒. โรงเรียนภายใต้โครงการ FabLab ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง LECTURE ๑ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย" ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ FabLab ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูภายใต้โรงเรียนโครงการ FabLab ซึ่งเป็นผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย และสามารถออกแบบและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางที่อบรม ได้เหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและบริบทการเรียนการสอน โดยแนวทางการจัดกิจกรรมจะดำเนินการตาม คู่มือ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย” ที่ สวทช. ได้จัดทำขึ้น

การจัดอบรมครั้งนี้มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยจะมีภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ผู้เข้าอบรมจะได้สมมติตนเองเป็นนักเรียนลงมือจัดทำโครงงาน ได้ใช้ทักษะทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบ และสร้างชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวิศวกรรม และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้อง FabLab จริง ซึ่งเป็นห้อง FabLab ของ สวทช. ด้วย

ผลจากการอบรมคณะครูจะได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ที่เหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและบริบทการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป