resize ศูนย์ไอที มรพส. จัดโครงการอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นย์ไอที มรพส. จัดโครงการอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
1. หลักสูตร “การสร้างชิ้นงานสามมิติ สำหรับเครื่อง 3D Printer”
2. หลักสูตร “การใช้งานบอร์ด KidBright และการประยุกต์ใช้งาน” วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทก่อนการอบรม และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จากทั่วประเทศจำนวนกว่า 50 โรงเรียนและมีครูและอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวนกว่า 80 คน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่