resize อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนบอร์ด KidBright" ครั้งที่ 1 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนบอร์ด KidBright" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคาร 42 ห้อง 4263 วิทยากรโดย อาจารย์กีรดิษ สายพัทลุง และ ผศ.ธงชัย ทองอยู่

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก