resize โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางแสดงข้อมูลนักวิชาการและหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมในปี 2560

ค่าย

นักวิชาการ/หน่วยงานเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน

ปีที่เข้าร่วม

ค่ายอิคคิวซัง

โรงเรียนวัดไผ่ดำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

โดย ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์

โรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนเครือข่าย

4 แห่ง 

2560

ค่ายอิคคิวซัง ภาคเหนือ

ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มรภ. อุตรดิตถ์ (สถานที่,นักวิชาการ)

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคเหนือ

15 แห่ง 

2554

ค่ายสมองกลฝังตัว

(44 โรงเรียน, 4 ภาค)

 

 

 

นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษา ทสรช.

โรงเรียน ทสรช. ภาคกลาง

5 แห่ง 

2550

ดร.เรวัตร ใจสุทธิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียน ทสรช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 แห่ง 

2552

มรภ. อุบลราชธานี (สถานที่,นักวิชาการ)

โรงเรียน ทสรช. ภาคเหนือ

13 แห่ง 

2559

มรภ. อุตรดิตถ์ (สถานที่,นักวิชาการ)

โรงเรียน ทสรช. ภาคใต้

6 แห่ง 

2559

มรภ. สงขลา (สถานที่,นักวิชาการ)

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

4 แห่ง 

2559

มรภ. พระนคร (นักวิชาการ)

โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ

9 แห่ง 

2559โรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กลุ่มแรก : โรงเรียน ทสรช. ภาคกลาง (5 โรงเรียน)

เข้าร่วมปี 2550

 1. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก
 2. โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก
 3. โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก
 4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี
 5. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี


กลุ่มสอง : โรงเรียน ทสรช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7 โรงเรียน)

เข้าร่วมปี 2552

 1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร
 3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น
 4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์
 5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย
 6. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร
 7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อานาจเจริญ


กลุ่มสาม : โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคเหนือ (15 โรงเรียน)

เข้าร่วมปี 2554

 1. โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา จ.น่าน
 2. โรงเรียนวัดน้าไคร้นันทชัยศึกษา จ.น่าน
 3. โรงเรียนวัดบุญยืน จ.น่าน
 4. โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม จ.น่าน
 5. โรงเรียนวัดนาราบวิทยา จ.น่าน
 6. โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.น่าน
 7. โรงเรียนวัดเมืองราม จ.น่าน
 8. โรงเรียนวัดฟ้าสวรรค์ จ.น่าน
 9. โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่
 10. โรงเรียนร้องเข็มวิทยา จ.แพร่
 11. โรงเรียนเชตวันวิทยา จ.แพร่
 12. โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่
 13. โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา จ.แพร่
 14. โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา จ.พะเยา
 15. โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลาปาง


กลุ่มสี่ : โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคอีสาน (9 โรงเรียน)

เข้าร่วมปี 2559

 1. โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ
 2. โรงเรียนวัดบ้านโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
 3. โรงเรียนวัดสระกาแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
 4. โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ
 5. โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ
 6. โรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ
 7. โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ
 8. โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จ.ศรีสะเกษ
 9. โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ จ.ศรีสะเกษ


กลุ่มห้า : โรงเรียน ทสรช. ภาคเหนือ (13 โรงเรียน)

เข้าร่วมปี 2559

 1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ.ลาปาง
 3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
 4. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน
 5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จ.แม่ฮ่องสอน
 6. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จ.แม่ฮ่องสอน
 7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก
 8. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา
 9. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่
 10. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่
 11. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก
 12. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
 13. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์


กลุ่มหก : โรงเรียน ทสรช. ภาคใต้ (6 โรงเรียน)

เข้าร่วมปี 2559

 1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จ.พัทลุง
 2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จ.นราธิวาส
 3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จ.นครศรีธรรมราช
 4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร
 5. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎ์รธานี จ.สุราษฎ์รธานี
 6. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่


กลุ่มเจ็ด :  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (4 โรงเรียน)

เข้าร่วมปี 2559

 1. โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส
 2. โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี
 3. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ จ.ยะลา
 4. โรงเรียนบากงพิทยา จ.ปัตตานี


กลุ่มแปด : โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคกลาง (4 โรงเรียน)

เข้าร่วมปี 2560

 1. โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี
 2. โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ์ จ.สิงห์บุรี
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ์วิทยา จ.สิงห์บุรี
 4. โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี