resize ผลงานนักเรียนเข้าร่วมเวทีระดับประเทศ ปี 2560 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

          นักเรียน ทสรช. มีผลงานระดับประเทศ จำนวน 138 คน  (17 โรงเรียน, 17 เวที)

ราชประชานุเคราะห์ 51

เวที Digital Thailand Big Bang

บ้านนา “นายกพิทยากร”

รายการ World RoboCup 2017

ราชินี กรุงเทพมหานคร

Enjoy Science : Young Makers Contest

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

เวที Thailand Robofest Junior

ราชประชานุเคราะห์ 24

ค่าย i-Tim สวทช. ภาคเหนือ

ราชประชานุเคราะห์ 55

เวที Thailand Robofest Junior

วัดบุญยืน

Thailand Robofest Junior