resize show&share : programming - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

show&share

          จากค่ายสมองกลฝังตัวหรือค่ายอิคคิวซัง (ค่ายต่อเนื่อง ๓ ค่าย) นักเรียนและสามเณรจะได้จัดทำข้อเสนอโครงงาน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนทำโครงงาน (สนับสนุนทุนโดยโรงเรียนกวดวิชา We by The Brain) ทั้งนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับ สวทช. จัดให้มีงาน Show&Share : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว เป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน สามเณร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง (จัดช่วงเดียวกับ Thailand Robofest Junior เพื่อให้นักเรียนและสามเณรได้นำผลงานดังกล่าวเข้าร่วมในเวทีระดับประเทศดังกล่าวด้วย)

          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน (We By the Brain) สนับสนุนงบประมาณดำเนิน “กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนและสามเณรจากโรงเรียนในชนบท” เป็นเงินปีละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นประจำทุกปี โดยสนับสนุนทุนทำโครงงานให้แก่สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  ได้ขยายการสนับสนุนทุนทำโครงงานให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ทสรช. และนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน สนับสนุนงบประมาณทำโครงงานให้แก่นักเรียนและสามเณร เป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2559 มูลนิธิฯ ได้ด าเนินงานสนับสนุนทุนท าโครงงานให้แก่นักเรียนและสามเณร จ านวน 130 โครงงาน เป็นเงิน 851,601 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเอ็ดบาทถ้วน) และในปี พ.ศ. 2560 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขออนุมัติกรอบงบสนับสนุนทุนทำโครงงานเป็นเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนั้น งบประมาณสนับสนุนคงเหลือ 298,399 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
          นักเรียนและสามเณรที่ได้รับทุนสนับสนุนทำโครงงาน จะจัดทำสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของตนเอง แล้วนำเสนอในงาน Show & Share : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ที่จัดเป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน (การจัดงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 จัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ)

กลุ่มโรงเรียน

ปีการศึกษา 2556

เวทีนำเสนอ

ปีการศึกษา 2557

Show&Share2015

ปีการศึกษา 2558

Show&Share2016

ปีการศึกษา 2559

Show&Share2017

ปีการศึกษา 2560

Show&Share2018

ทสรช. ภาคกลาง

31 โครงงาน*

6 โครงงาน*

7 โครงงาน*

20 โครงงาน

37 ข้อเสนอ

ทสรช. ภาคอีสาน

15 โครงงาน*

9 โครงงาน*

6 โครงงาน*

10 โครงงาน

13 ข้อเสนอ

ทสรช. ภาคเหนือ

6 โครงงาน*

2 โครงงาน*

4 โครงงาน*

13 โครงงาน

22 ข้อเสนอ

ทสรช. ภาคใต้

-

-

-

8 โครงงาน

14 ข้อเสนอ

พระฯ ภาคเหนือ

14 โครงงาน

15 โครงงาน

19 โครงงาน

20 โครงงาน

24 ข้อเสนอ

พระฯ ศรีสะเกษ

-

-

-

10 โครงงาน

18 ข้อเสนอ

พระฯ วัดไผ่ดำ

-

-

-

-

13 ข้อเสนอ

เอกชนสอนศาสนาฯ

-

-

-

1 โครงงาน

10 ข้อเสนอ

รวม

66 โครงงาน**

32 โครงงาน

36 โครงงาน

82 โครงงาน

151 ข้อเสนอ


หมายเหตุ
* เป็นโครงงานที่นักเรียนออกค่าใช้จ่ายทำโครงงานด้วยตนเอง
** ปี 2556 มีโครงงานมานำเสนอจำนวนมาก เนื่องจากเป็นโครงงานสมองกลฝังตัวและโครงงานคอมพิวเตอร์