resize เรียนรู้ electronics ม.ต้น ภาคกลาง - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ : วันที่  18-20 ส.ค. 2560
สถานที่ : ภาคกลาง โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก
จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี