resize ไอทีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วีดิโอแนะนำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

การรายงานผล

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(รายงานรายวัน)


>>>  คลิก  <<<


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(รายงานแบบไตรมาส)


>>>  คลิก  <<<


เอกสารประกอบการอบรม  

 -  Mobile Education Kit
 -  แหล่งสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ไอทีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล