resize ไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

    สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริว่า ผู้ต้องขังที่กระทำความผิดและต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำนั้น ยังป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ป็นคนดีได้ หากได้รับการอบรมความรู้ด้นศีลธรรม คุณธรรม ควบคู่ไปกับการอบรมให้ ความรู้ด้านวิชาการ โดยเฉพาะวิชาการที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เช่น วิชาการด้นคอมพิวตอร์ หากผู้ต้องขังได้รับกรอบรมความรู้ความสามรถในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้แล้ว เมื่อพันโทษจะสามารถ นำความรู้ความสามารถที่ได้รับระหว่างต้องโทษไปประกอบอาชีพสุจริตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป  อ่านต่อ

กิจกรรม: ไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

ดูทั้งหมด

โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ อ่านต่อ