resize เอกสารถวายรายงาน - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

        ห้องประชุมชั้น 1 ตึกหอสมุดส่วนพระองค์วังสระปทุม:  วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามและพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ รวมถึงพิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2562 รวม 10 โครงการ
        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมต่อไป
ในการทำงานมีคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงเป็นประธานคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนที่กำหนด และมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ประสานงานในภาพรวมของโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิฯ 
โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ที่ดำเนินการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ มีรูปแบบการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการพัฒนากำลังคน  (2) ด้านการวิจัย  และ (3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
        ด้านการพัฒนากำลังคนและการวิจัย ในปีที่ผ่านมา (2561) มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ และครูวิทยาศาสตร์  มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม สัมมนา และฝึกปฏิบัติการวิจัยในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ เซิร์น, เดซี, GSI/FAIR, การประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่ลินเดา, การประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับโลก (Global Young Scientists Summit: GYSS) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 20 คน
        นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยหลายแห่งในประเทศไทยได้มีความร่วมมือในด้านต่างๆ กับสถาบันวิจัยของต่างประเทศ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น เช่น ในปี 2561 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ซึ่งมีความร่วมมือกับเซิร์นในเรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาค มีการวางแนวทางในการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้  (1) พัฒนาความสามารถในการผลิตเครื่องเร่งอิเล็กตรอนทางตรง (linac : linear electron accelerator) ในประเทศไทย โดยให้หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยมาใช้ประโยชน์ได้ (2) พัฒนาเครื่องเร่งอิเล็กตรอนทางตรงเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น ทำยางยางพาราให้คงรูป และทำให้ผลไม้คงความสดอยู่ได้นาน เป็นต้น

ตัวอย่างความร่วมมือวิจัยที่น่าสนใจ
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (SLRI) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (โดย TMEC) ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงระบบ ITS (Inner Tracking System) และระบบคอมพิวเตอร์แบบ Online-Offline (O2) กับหน่วยวิจัย ALICE ในเซิร์น ซึ่งนักวิจัยจากประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษาหาวัสดุที่เหมาะสมในการผลิตเซนเซอร์ที่มีขนาดพิกเซลขนาด 28 x 28 ไมโครเมตร และมีความบาง เพียง 50 ไมโครเมตร ร่วมทดสอบการทำงานและวัดประสิทธิภาพของเซนเซอร์ต้นแบบโดยใช้ลำอิเล็กตรอน ทำการจำลองสถานการณ์การวัดอนุภาคที่สนใจ ออกแบบและทดสอบระบบควบคุมการรับส่งข้อมูลของหัววัดเข้ากับระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ เพื่อการปรับปรุงระบบ ITS ในหน่วยวิจัย ALICE ของเซิร์น
        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สร้างเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ฝีมือคนไทยเพื่อรองรับโครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array: CTA)  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ระดับโลก โครงการ CTA เป็นโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่จะสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยค้นหาคำตอบของจักรวาลจากการค้นพบทางฟิสิกส์อนุภาคที่ยิ่งใหญ่ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ของไทย อาทิ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและช่างเทคนิค จะได้ทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรระดับโลก นอกจากนี้การค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงดังกล่าวยังนำไปสู่การสร้างและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ด้วยโจทย์ที่ท้าทายที่สุดในจักรวาล ซึ่งอาจกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นวิศวกรสร้างสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
        ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีตัวอย่างโครงการ อาทิเช่น โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ หรือโรงเรียนหลัก 67 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนหลัก 67 โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนหลัก 67 โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอาคารห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ด้านหลักสูตรในการเรียนการสอนปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ และด้านการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันเริ่มมีการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในทุกชั้นปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันมีนักเรียนได้เรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 1,400 คน

        ภาพรวมของการดำเนินงานทั้ง 10 โครงการ จนถึงปี 2562  มีพันธมิตรที่ร่วมดำเนินโครงการในประเทศไทยประมาณ 35 หน่วยงาน และประเทศอื่นๆ อย่างน้อย 8 ประเทศ โดยมีผู้ได้รับการพัฒนา และ/หรือได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของโครงการ ทั้งสิ้นรวมแล้วกว่า 6,500 คน

วาระ PDF PTT
3.1 โครงการความร่วมมือไทย – GSI/FAIR ตามพระราชดำริฯ Download Download
3.2 โครงการไทย-เดซีเพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนา Download Download
3.3 โครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดำริ Download Download
3.4 โครงการความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) เพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนา Download Download
3.5.1 การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Download Download
3.5.2 การประชุม Global Young Scientists Summit: GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ Download Download
3.6 โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทาน Download Download
3.7.1 โครงการวิจัยขั้วโลกใต้ตามพระราชดำริฯ Download Download
3.7.2 ความร่วมมือขั้วโลกเหนือกับประเทศนอร์เวย์ ตามพระราชดำริฯ Download Download
3.8 โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Consortium) Download Download
3.9 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) Download Download
3.10 โครงการความร่วมมือกับจูลิช (JÜLICH) ตามพระราชดำริ Download Download

VDO - Thai Arctic Expedition for Mar2019 ver5.mp4

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

      ห้องประชุมชั้น 1 ตึกหอสมุดส่วนพระองค์วังสระปทุม: วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2562 ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปี 2561 ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรวม 5 โครงการ และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของกลุ่มเด็กด้อยโอกาสอีก 5 โครงการ

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยรับโอนโครงการและกิจกรรมที่แต่เดิมดำเนินการภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มหลัก คือ นักเรียนของโรงเรียนในชนบท เด็กพิการ เด็กป่วยในโรงพยาบาล ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษาและการอาชีพ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง

     ในการทำงานมีคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการฯ และมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ประสานงานในภาพรวมของโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิฯ

 ตัวอย่าง ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย
 1) โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้สำหรับชุมชนชายขอบ ตามพระราชดำริฯ ซึ่งมูลนิธิฯ ดำเนินการร่วมกับ เนคเทค สวทช. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนด้านไอซีที ให้แก่ โรงเรียน 20 แห่ง ในสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จำนวน 8 แห่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จำนวน 11 แห่ง และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1 แห่ง โดยแต่ละโรงเรียนปัจจุบันมีพลังงานไฟฟ้า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนด้านไอซีที สำหรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
 2) โครงการจัดตั้งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตและทำงานร่วมกันผู้คนในสังคมได้อย่างปกติ
 ตัวอย่าง งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนในชนบท สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้และการประกอบอาชีพได้ ตลอดจนพัฒนาครู นักเรียน โดยในปี 2561 ได้มีการอบรมพัฒนาครูนักเรียนจำนวนกว่า 16 ครั้ง มีผู้รับการอบรมจำนวนกว่า 2,500 คน บุคลากรของโรงเรียนให้สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของโครงการ เช่น
 1) โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นโครงการที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงานซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีต่างๆ โดยผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วยโควตาพิเศษต่อไปในปี 2561 ที่ผ่านมานักเรียนได้นำเสนอผลงานในเวทีวิชาการระดับประเทศจำนวน 7 เวที รวมทั้งสิ้น 189 คน จาก 28 โรงเรียน
 2) โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิฯ กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) วัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน โดยการให้ความรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับครู นักเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เกิดการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านการทำธุรกิจออนไลน์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ในปี 2561 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 31 แห่ง ได้จัดทำร้านค้าออนไลน์ของโรงเรียน ที่นำเสนอสินค้าที่ผลิตจากฝีมือนักเรียนและเครือข่ายชุมชน โดยมียอดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 รวมทั้งสิ้น 917,593 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง เด็กป่วยในโรงพยาบาล

 ตัวอย่างเช่น
 1) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการในด้านต่างๆ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การดำรงชีวิตประจำวัน การศึกษาและการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการได้ใช้งานในราคาที่ย่อมเยากว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ
 2) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพื่อให้เด็กป่วยในโรงพยาบาลได้เรียน และเล่นอย่างมีความสุข สนับสนุนให้ได้รับโอกาสการศึกษาต่อเนื่องและเท่าเทียมผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์และครูให้มีทักษะในการดูแลเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในปี 2561 มีเด็กป่วยจาก 48 โรงพยาบาล ได้ใช้บริการห้องเรียนจำนวนกว่า 33,000 คนทั่วประเทศ
 3) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังและเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ผู้ต้องขังและเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเด็กและเยาวชนในสถานพินิจสามารถใช้ในการศึกษาต่อได้อีกช่องทางหนึ่งปัจจุบันมีสถานพินิจที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 31 แห่งทั่วประเทศ ภาพรวมของการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ในปี 2561 ส่งผลให้มีผู้ได้รับการพัฒนาเด็กและเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ด้อยโอกาส กว่า 7,500 คน/ปี มีหน่วยงานได้รับประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงการ 570 แห่ง มีความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนมากกว่า 75 แห่ง นักเรียนมีผลงานเข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศกว่า 180 คน

วาระ Documents present
4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4.1  โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) Download Download
4.2  โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. Download Download
4.3  โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Download Download
4.4  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ Download Download
4.5  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม Download Download
4.6  โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม Download Download
4.7  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม Download Download
5 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ
5.1 รายงานกรณีศึกษา  Download Download
5.2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ  Download Download
6. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล Download Download
7. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง Download Download
8. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download Download