resize คัดเลือกนักศึกษาทุน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย มีโอกาสได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

          สืบเนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก และทุนนักวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปีละ 3 ทุน ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบริหารจัดการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาการแพทย์
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปีละ 5 ทุน ติดต่อกัน 3 ปี
  3. มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตร 1 ปี) ปีละ 2 ทุน ติดต่อกัน 2 ปี
  4. มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาปริญญาเอกให้แก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีละ 5 ทุน และทุนวิจัยหลังปริญญาเอกให้แก่นักวิจัย ปีละ 5 ทุน ติดต่อกัน 4 ปี

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา-นักวิจัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สวทช. สำนักงานก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อคัดเลือกแล้ว สวทช. นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นสุดท้าย

โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     เริ่มดำเนินการเมื่อปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุนต่อปี

ดูทั้งหมด