resize ทุนในพระราชานุเคราะห์ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทุนในพระราชานุเคราะห์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา  ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  ประกาศเปลี่ยนวันที่ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศเปลี่ยนวันที่ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทุนของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานแห่งเกาหลี

    มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านนาโนเทคโนโลยี และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ประเภทละ 5 ทุนต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

    ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้น สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วนำความขึ้น กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย

ดูทั้งหมด

ทุนของมหาวิทยาลัยสโกลโกโว

    สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ทุน เป็นเวลา 3 ปี (ปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564)

ดูทั้งหมด

ทุนของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

 

    มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีนทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาบริหารจัดการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาการแพทย์ปีละ 3 ทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2554

    สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัย คัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย

ดูทั้งหมด

ทุนของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน

    มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุน ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเริ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยให้ศึกษาในสาขาวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร จำนวน 1 ทุน และสาขาใดก็ได้ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 1 ทุน

ดูทั้งหมด

ทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปีละ 5 ทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556

    สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมใน แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกใน ขั้นสุดท้าย

ดูทั้งหมด

โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     เริ่มดำเนินการเมื่อปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุนต่อปี

ดูทั้งหมด