resize ทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

(Nanyang Technological University : NTU)

ประกาศรับสมัครทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ความเป็นมา

 

รูปภาพแสดง : น.ศ. ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางจำนวน 14 คนเข้าเฝ้าถวายรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ณ โรงแรม Intercontinental Singapore เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559


      สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ทุนต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ซึ่งดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประสานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนดังกล่าว แล้วดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น และนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย
      ในปีการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 5 ทุน ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ใน 7 สาขาวิชา อาทิAerospace Engineering, Biomedical Engineering, Computer Science and Engineering, Electrical & Electronics Engineering, Environmental Engineering, Material Science and Engineering และ Mechanical Engineering เป็นต้น
      ปัจจุบัน (ปี 2560) มีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 16 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 3 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 81813
Email : info@princess-it.org

ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

รุ่นที่ 1 ปี 2556


1. นางสาวรติมา สุนทรนนท์
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษาต่อในสาขา : Specialize in 3D printing and biomaterials
สำเร็จการศึกษา : 2560


2. นางสาวภาสพร กาญจนศรี
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาต่อในสาขา : Industrial Management
สำเร็จการศึกษา : 2560


3. นายพุฒิไชย เลิศกุลทานนท์
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาต่อในสาขา : Robotics
สำเร็จการศึกษา : 2560

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง