resize ทุนมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyuankwan University : SKKU)

สาธารณรัฐเกาหลี

ความเป็นมา

 

 

    สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyuankwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เพื่อทรงสังเกตและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทซัมซุง ทั้งนี้เพราะความร่วมมือนี้อาจนำไปใช้ในโครงการของกลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ในการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพลังงานวิทยาศาสตร์ ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการ Transmission Electron Microscope และห้องปฏิบัติการกราฟีน ต่อมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ดำเนินการขยายความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป

    ต่อมาคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานและศูนย์นาโนเทคฯ ได้มีการเจรจาความร่วมมือ รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของทั้ง 2 ฝ่าย ตลอดจนจัดประชุมวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยีร่วมกัน และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ทางมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวนไม่เกิน 5 ทุนต่อปี และทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจำนวนไม่เกิน 5 ทุนต่อปี เป็นระยะเวลา4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ทางด้านนาโนเทคโนโลยีซึ่งมุ่งมั่นไปศึกษาต่อ/ทำวิจัยหลังปริญญาเอกใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ 1) Graphene 2) Supercapacitor และ 3) Three-dimensional printing technology

    ในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย

    ปัจจุบัน (ปี 2560) มีนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานจำนวน 2 รุ่น รวม 8 คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอกไปทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน รวม 5 คน

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 81813 (เยาวลักษณ์) / 81815 (เรณุกา)
อีเมล : yaowalak@nstda.or.th / renuka@nstda.or.th

ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน

รุ่นที่ 1 ปี 2558 (ครั้งที่ 1)นางสาวหทัยชนก พึ่งคำ
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

ปี 2558ดร.ชลาธร จันทร์ทัด
นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ระยะเวลาปฏิบัติงานวิจัย 1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59
ห้องปฏิบัติการวิจัย Advanced Polymericed Material Laboratory
(เดินทางกลับปฎิบัติงานกับหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว)ดร.วิยะดา หาญชนะ
อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะเวลาปฏิบัติงานวิจัย 1 มิ.ย. 58 - 31 พ.ค. 59
ห้องปฏิบัติการวิจัย NanoScale Deviced and Materials Physics Laboratory
(เดินทางกลับปฎิบัติงานกับหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว)ดร.เรวัตร ใจสุทธิ
อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระยะเวลาปฏิบัติงานวิจัย 1 พ.ค. 58 - 31 เม.ย. 59
ห้องปฏิบัติการวิจัย Flexible Electronics and Display Laboratory
(เดินทางกลับปฎิบัติงานกับหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว)ดร.วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระยะเวลาปฏิบัติงานวิจัย 1 พ.ค. 58 - 30 เม.ย. 59
ห้องปฏิบัติการวิจัย Atomic Research of Nano-Materials Laboratory (ARON), SAINT
(เดินทางกลับปฎิบัติงานกับหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง