resize ทุนของมหาวิทยาลัยสโกลโกโว - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุนการศึกษา

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

(Skolkovo Institute of Science and Technology : Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย

The prestigious H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn Skoltech Scholarship is awarded annually to several students from Thailand to study for a Master of Science degree (taught in English) in the areas of Data Science, Materials Science and Energy Systems at Skoltech, in Moscow   

เสียงสะท้อนจากผู้รับทุน HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn - Skoltech Scholarship.

นักศึกษาผู้รับทุนรุ่นที่ 1


นางสาวพรสรวง วิวัฒนากุล Pornsruang Wiwattanakul
จบการศึกษา Master of Science in Materials Science and Technology of Materials (Materials Science) ปี 2564
ปัจจุบัน ปฏิบัติงานที่หน่วยวิจัยและพัฒนาของ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เน้น innovative materials

“I'm glad to graduate from Skoltech last year. It's truly a great experience that I gained from the HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Skoltech Scholarship for the past 2 years. I believe Skoltech is always one of the good choices for the science and technology field. The research group and project works are quite large and very supportive by the professors and researchers.”

นายขัตติยะ พงศ์สิริจินดา Khattiya Pongsirijinda
จบการศึกษา Master of Science in Mathematics and Computer Science (Data Science) ปี 2564
ปัจจุบัน รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน Robotics ณ Singapore University of Technology and Design

“Studying at Skoltech is one of the most challenging journeys of my life, but I am glad that I could develop myself a lot both academically and professionally from being there. As Skoltech offers the highest scholarship in Russia, it has a distinctly competitive environment. Many graduates from Skoltech Master’s programs have been successfully accepted to pursue their PhDs at prestigious universities all around the world. Also, those who shifted to the industry are now working in several world-class companies. Besides its outstanding scientific excellence, entrepreneurship is also one of the core elements of Skoltech. The well-design campus and cozy dormitory are located in the safe and innovative area of Moscow, known as Russian Silicon Valley. So, if you are a student who is keen to strengthen and sharpen your knowledge in a high-tech university, Skoltech would be a great choice for you.”

ประสบการณ์จากนักศึกษาที่รับทุนปี 2020

     Last year Skoltech welcomed three students from Thailand to pursue their master's degrees through the Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Skoltech Scholarship. Pornsruang Wiwattanakul (Nadia), Pornpawit Karpkerd (Paul) and Khattiya Pongsirijinda (Thomas) traveled to Moscow and immersed themselves into the Skoltech life. They shared their experience, what's it like for them to study at Skoltech and what they like about living in Russia.   

ความเป็นมา

รูปภาพนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาของ XJTU, UCD, Skoltech, NTU, UCAS และคณะกรรมการฯ
เข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานราโชวาทและกราบบังคมทูลลาไปศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา


     สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และการจัดประชุมโต๊ะกลม ไทย-รัสเซีย (Thai-Russia Roundtable) เรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ซึ่งทางคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากนั้นสถาบันฯ มีหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์แสดงความประสงค์ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 3 ทุน เป็นเวลา 3 ปี (ปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564) เพื่อพระราชทานให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าศึกษาที่สถาบันในระดับปริญญาโท

     ในการดำเนินการคัดเลือก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการออกประกาศรับสมัคร แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น และนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงพระราชวินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

     ปัจจุบัน (ปี 2565) มีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 3 รุ่น รวม 10 คน

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 81813 (เยาวลักษณ์) / 81815 (เรณุกา)
อีเมล : yaowalak@nstda.or.th / renuka@nstda.or.th

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานไปศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

รุ่นที่ 1 ปี 2562


1. นายพรภวิษย์ กาพย์เกิด
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ศึกษาต่อสาขา Master of Science in Information Systems and Technology (Energy System) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


2. นางสาวพรสรวง วิวัฒนากุล
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล (International Programs) ศึกษาต่อสาขา Master of Science in Materials Science and Technology of Materials (Materials Science) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)3. นายขัตติยะ พงศ์สิริจินดา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อสาขา Master of Science in Mathematics and Computer Science (Data Science) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)