resize ทุนของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin: UCD)

สาธารณรัฐไอร์แลนด์

ประกาศรับสมัครทุนของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน

ความเป็นมา สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรฟาร์มวิจัยปศุสัตว์ไลออนส์ ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน วันที่ 7 ก.ย. 57


 น.ศ. ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา XJTU, UCD, UCAS และคณะกรรมการฯ เข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานราโชวาท และกราบบังคมทูลลาไปศึกษา เมื่อ 21 ส.ค. 2560


    สืบเนื่องจาก ปี 2558 มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุนต่อปี โดยทุนแรกเป็นทุนสำหรับการศึกษาในสาขาวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร ทุนที่สองเป็นทุนสำหรับสาขาใดก็ได้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเว้นแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

    ในการดำเนินการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนดังกล่าวแล้วดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น และนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย

    และในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ในเงื่อนไขเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ทุนแรกเป็นทุนสำหรับการศึกษาในสาขาวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร ทุนที่สองเป็นทุนสำหรับสาขาใดก็ได้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเว้นแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

    ปัจจุบัน (ปี 2560) มีนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนการศึกษาดังกล่าวแล้วจำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 6 คน จบการศึกษาแล้ว 4 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณนฤมล สุขเกษม
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81922
โทรสาร 02 644 8134
Email : Naruemon.sukkasame@nstda.or.th

ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน

รุ่นที่ 1 ปี 2558


1. นางสาวนัฎฐา เจนศิริพาณิชย์
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาลัยนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
ศึกษาต่อสาขา : Food Safety and Risk Analysis
สำเร็จการศึกษา : 2559


2. นางสาวกมลพรรณ ชุมพล
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาต่อสาขา : MSc (Hons) NanoBio Science
สำเร็จการศึกษา : ตุลาคม 2559

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง