resize กิจกรรม 20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำริว่าหากนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) ซึ่งเป็นองค์การวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงชั้นนำระดับโลก จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดทำโครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ พ.ศ.2543 ในการดำเนินงาน ได้ผลักดันให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างหน่วยงานวิจัย/สถาบันการศึกษาของไทยกับเซิร์น จำนวน 6 ฉบับ ในปี 2561 ได้ยกระดับความสัมพันธ์จากระดับหน่วยงาน-หน่วยงาน ไปเป็นระดับรัฐบาล โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อในขณะนั้น) เป็นผู้ลงนามในนามของรัฐบาลไทยร่วมกับผู้แทนของเซิร์น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประชาคมวิทยาศาสตร์ของโลก เนื่องในวโรกาสครบรอบ 20 ปี การเสด็จพระราชดำเนินเยือนองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ เซิร์น ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนาบุคลากร และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านฟิสิกส์ โดยกิจกรรมมี 3 ส่วน ได้แก่

     1. การบรรยายพิเศษโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     2. การจัดทำบทความสารคดีพิเศษ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย - เซิร์นลงใน National Geographic ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

     3. กิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และ แนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกันนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ อนุภาคมูลฐานคืออะไร เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องตรวจวัดอนุภาค และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ได้มีการจัดสร้างชุดนิทรรศการ LHC Interactive Tunnel ภายใต้ความช่วยเหลือของจากเซิร์น โดยชุดนิทรรศการนี้ประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค โดยเปรียบเทียบการเร่งอนุภาคโปรตอนกับการเตะลูกฟุตบอล ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานของเครื่องเร่งอนุภาค และเครื่องตรวจวัดอนุภาคได้

อนุภาคฮิกส์ และสนามฮิกส์ ซึ่งเป็นสนามพลังที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่ทั่วจักรวาล เป็นกลไกตัวการสำคัญในการอธิบายมวลของอนุภาคมูลฐาน และการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์ เป็นการสาธิตการบังคับลำอนุภาคเพื่อใช้ในการทำลายเซลล์มะเร็ง ชุดนิทรรศการที่จัดสร้างขึ้นนี้สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปติดตั้งในสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่าย เหมาะแก่การนำไปเป็นนิทรรศการชั่วคราวในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในทุกภูมิภาคของประเทศ

ชุดนิทรรศการ LHC Interactive Tunnel

หนังสือ 20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี