resize การพัฒนากำลังคน ภายใต้การดำเนินโครงการจัดส่งนักศึกษา ครูสอนฟิสิกส์ และนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เซิร์น - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  อุมารัชนี  แก้วบุดตา/พัชร์นรี ธนาคุณ

ผลจากการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงที่จะมีความร่วมมือกัน (Expression of  Interest: EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และกลุ่มทดลอง CMS ณ เซิร์น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 นับเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยกับเซิร์นอย่างเป็นทางการในฐานะประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก (Non-Member State) ในครั้งนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จเยือนเซิร์นเป็นครั้งที่ 3 และทรงร่วมเป็นสักขีในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว จากข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยได้รับโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยในสาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Summer Student Programme) และคัดเลือกครูสอนฟิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการครูภาคฤดูร้อนเซิร์น (High School Teacher Programme) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  เป็นต้นมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ในการดำเนินงานระหว่างเซิร์นและประเทศไทย ซึ่งภายหลังได้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อมาอีกหลายโครงการ 

นับเป็นก้าวแรกแห่งความความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรวิทยาศาสตร์ระดับโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู และนักวิทยาศาสตร์ไทยได้เรียนรู้และเข้าถึงขุมปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอย่างมากมายของเซิร์น ได้เรียนรู้และร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิของโลก เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและวางรากฐานกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้ตระหนักรู้ และเห็นถึงความสำคัญของงานทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และวิจัยระหว่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับในระดับนานาชาติ  

      โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Summer Student Programme ) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เซิร์นจัดขึ้นให้แก่นักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการในช่วงฤดูร้อนของทุกปี โดยรับนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้พันธกิจของเซิร์นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวทางการวิจัยและพัฒนาทางด้านฟิสิกส์อนุภาคในอนาคต ตลอดจนร่วมในการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม อาทิ การออกแบบองค์ประกอบสำหรับเครื่องตรวจจับอนุภาค การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องตรวจจับอนุภาค การจำลองการชนของอนุภาคในเครื่องตรวจจับอนุภาค การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองและเปรียบเทียบกับทฤษฎีของฟิสิกส์อนุภาค เป็นต้น

กิจกรรมในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประกอบไปด้วยการจัดการบรรยาย (CERN Summer Student Lectures) เนื้อหาที่จัดเตรียมเป็นพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกในหัวข้อหลากหลายทั้งในเชิงทฤษฎี และเชิงทดลองด้านฟิสิกส์อนุภาค คอมพิวเตอร์ และเครื่องเร่งอนุภาค นอกเหนือจากการฟังบรรยาย

ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในเซิร์น เช่น เครื่องตรวจจับอนุภาค ATLAS, ALICE, CMS เครื่องเร่งไอออนพลังงานต่ำ (LEIR), เครื่องตรวจจับแอนติโปรตอน, ศูนย์ทดสอบระบบแม่เหล็ก (SM18), 

ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer Center) และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการอภิปรายกับกลุ่มการวิจัยต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ชุดการทดลองต่าง ๆ ของเซิร์น และการนำเสนอผลงานที่ได้ในช่วงการเข้าร่วมโครงการที่เซิร์นแบบปากเปล่า (Oral Presentation) หรือแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะมีโครงงานเป็นของตนเอง โดยจะใช้ระยะเวลา 8–12 สัปดาห์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย เยี่ยมชม และทำโครงงาน ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสร่วมทำงานกับนักวิทยาศาสตร์ระดับชั้นแนวหน้า รวมถึงได้สัมผัสประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกันกับนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อที่จะบรรลุพันธกิจในการร่วมการศึกษาและค้นคว้าของเซิร์น ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่หาได้อย่างยากยิ่ง จนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว รวมจำนวน 10 รุ่น (พ.ศ. 2553 – 2562) มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 29 คน

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
 พ.ศ. 2553 2 คน
พ.ศ. 2554 2 คน
พ.ศ. 2555 2 คน
พ.ศ. 2556 2 คน
พ.ศ. 2557 3 คน
พ.ศ. 2558 3 คน
พ.ศ. 2559 3 คน
พ.ศ. 2560 4 คน
พ.ศ. 2561 4 คน
พ.ศ. 2562 4 คน
รวมจำนวน 29 คน

“จากการที่ข้าพเจ้าได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในฐานะผู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ในการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2553 นั้น นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการมองและเข้าใจฟิสิกส์ในยุคปัจจุบันที่ได้มีการวิจัยเพื่อตอบคำถามที่คอยรบกวนความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์มายาวนาน บรรยากาศของการเรียนรู้และการวิจัยระดับโลกที่สถาบันเซิร์นซึ่งเป็นศูนย์รวมของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก เป็นเครื่องกระตุ้นจิตวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์ในการคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เป็นอย่างดี ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นด้านฟิสิกส์ของอนุภาค ทั้งด้านทฤษฎี และการทดลอง ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค และการประยุกต์ใช้ของเครื่องเร่งอนุภาค ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาต่อและทำงานในฐานะนักฟิสิกส์ของชาติต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้ความหลากหลายของชนชาติมนุษย์ และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเพื่อน ๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นในครั้งนี้”

นายฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์ 
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2553
ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าส่วนพลศาสตร์และอุปกรณ์ลำอนุภาค 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

      “สำหรับนักศึกษาฟิสิกส์หลาย ๆ คนแล้ว เซิร์นเป็นสถานที่ทำการทดลองทางฟิสิกส์ที่ได้สร้าง องค์ความรู้ใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์และพลิกโฉมโลกของเรามาแล้วหลายครั้ง แต่สำหรับข้าพเจ้าที่เป็นนักศึกษาสาขาฟิสิกส์อนุภาค เซิร์นคือความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งของข้าพเจ้า เป็นสถานที่ทำงานที่ข้าพเจ้าอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในชีวิต และเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าไม่ยอมเปลี่ยนไปศึกษาฟิสิกส์สาขาอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาสิบสัปดาห์ที่ข้าพเจ้าได้ร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในบรรยากาศการวิจัยเป็นอย่างมาก และทำให้ข้าพเจ้าหลงรักการทำงานเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคยิ่งขึ้นไปอีก”

วิชญนันท์ วชิรภูษิตานันท์ 
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2560

**************************************************************

      • โครงการครูภาคฤดูร้อนเซิร์น (High School Teacher Programme) เป็นโครงการที่เซิร์นจัดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อที่จะพัฒนาการสอนฟิสิกส์ โดยเฉพาะฟิสิกส์อนุภาคในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แก่ครูวิทยาศาสตร์ผ่านการอบรม และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยมุ่งหวังให้ครูที่ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้กลับไปเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนต่อไป รวมถึงต้องการให้ครูแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการสอนระหว่างครูที่เข้าร่วมโครงการจากหลายหลายเชื้อชาติ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ระยะเวลาการอบรม 3 สัปดาห์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การฟังบรรยาย การเยี่ยมชมดูงาน การลงมือปฏิบัติการชุดการทดลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค การอภิปรายและซักถาม การทํากิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมสัมพันธ์ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998–2018 เซิร์นได้จัดการอบรมและพัฒนาครูมาแล้วถึง 12,320 คน โดยประเทศไทยได้จัดส่งครูฟิสิกส์เข้าร่วมโครงการครูภาคฤดูร้อนเซิร์นแล้วรวมจำนวน 10 รุ่น (พ.ศ. 2553–2562) มีครูฟิสิกส์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 19 คน 

      ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา เซิร์นได้เพิ่มกิจกรรม International Teacher Weeks Programme เพื่อขยายโอกาสให้แก่ครูวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยทั้งสองโครงการเปิดโอกาสให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม และปรับลดระยะเวลาการเข้าร่วมอบรมเหลือโครงการละ 2 สัปดาห์ 

จำนวนครูฟิสิกส์ที่เข้าร่วมโครงการ
พ.ศ. 2553 2 คน
พ.ศ. 2554 2 คน
พ.ศ. 2555 2 คน
พ.ศ. 2556 คน
พ.ศ. 2557 คน
พ.ศ. 2558 คน
พ.ศ. 2559 คน
พ.ศ. 2560 คน
พ.ศ. 2561 คน
  พ.ศ. 2562 2 คน 
รวมจำนวน 20 คน

** ครู 1 คน เข้าร่วมโครงการ High School Physics Teacher Programme และอีก 1 คน เข้าร่วมโครงการ International Teacher Weeks Programme

“ข้าพเจ้ามีความรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ข้าพเจ้าติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมและปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เซิร์นในแต่ละครั้ง ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นความก้าวหน้าของการศึกษาด้านฟิสิกส์อนุภาค และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าพเจ้า การเป็นส่วนหนึ่งและได้เข้าร่วมโครงการนี้ ข้าพเจ้ามีความคาดหวังในการนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนและบุคคลที่สนใจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต”

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ
ครูสอนฟิสิกส์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2560

“ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ได้มีโอกาสมายังสถาบันวิจัยระดับโลกในสาขาที่ข้าพเจ้ามีความสนใจ ได้รับความรู้และประสบการณ์จำนวนมาก ทั้งในด้านวิชาการและด้านการสอนฟิสิกส์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ จะถูกถ่ายทอดไปยังนักเรียนของข้าพเจ้า นักเรียนในละแวกใกล้เคียง รวมไปถึงครูฟิสิกส์คนอื่น ๆ ในประเทศไทยอีกด้วย นอกจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากเซิร์นโดยตรงแล้ว ข้าพเจ้าจะพัฒนาให้เกิดแหล่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยในอนาคตด้วย” 

นายณัฐวินทร์ โช
ครูฟิสิกส์โรงเรียนกำเนิดวิทย์
โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2561

**************************************************************         

     • โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น (High School Visit Program at CERN) เป็นโครงการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไปศึกษาดูงานที่เซิร์น เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่เซิร์น และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง โดยในปีแรกของการดำเนินงานได้จัดส่งนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น จำนวน 10 คน การดำเนินงานในปีต่อ ๆ มา ได้ขยายโอกาสให้กับนักเรียนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยร่วมกับ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project, JSTP) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจิตรลดา และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จำนวน 7 รุ่น (พ.ศ. 2556–2562) โดยแบ่งเป็นนักเรียน จำนวน 82 คน และครูฟิสิกส์ผู้ควบคุมนักเรียน จำนวน 13 คน รวมจำนวน 92 คน

**************************************************************

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาค

      โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาค เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูฟิสิกส์ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคแล้ว แบ่งเป็น

      1. โครงการ CERN School Thailand ได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยเปิดโอกาสให้กับนักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์พลังงานสูงเพื่อรวบรวมนักฟิสิกส์ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านฟิสิกส์อนุภาคและสาขาใกล้เคียงเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์อนุภาค และเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคของประเทศไทยต่อไป 

          1st CERN School Thailand 2010 ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4–13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

          2nd CERN School Thailand 2012 ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 เมษายน–5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

      2. โครงการ Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop (อนุภาคน้อย) ดำเนินการจัดมาแล้ว 4 ครั้ง เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค เครื่องเร่งอนุภาค และเครื่องตรวจวัดอนุภาค เรียนรู้การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ การเขียนโปรแกรมภาษา C++ และการวิเคราะห์ผลการทดลองจริงจาก CERN แบบรวมถึงการจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อนุภาค 

          1st Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2012 (อนุภาคน้อย 2012) ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 23–28 เมษายน พ.ศ. 2555

 

          2nd Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2013 (อนุภาคน้อย 2013) ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 25–29 มีนาคม พ.ศ. 2556

          3rd Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2015 (อนุภาคน้อย 2015) ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม–1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

          4th Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2016 (อนุภาคน้อย 2016) ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 27–29 เมษายน พ.ศ. 2559

      3. โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์อนุภาค เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เซิร์น โดยผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษา และครูฟิสิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม และผู้สนใจทั่วไป เป็นการสนับสนุนให้เกิดความสนใจในวิชาฟิสิกส์ของระดับมูลฐานและงานประยุกต์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยและเสริมสร้างบุคลากรทางฟิสิกส์ในอนาคต มีการจัดอบรมมาแล้ว จำนวน 6 ครั้ง

          การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่เซิร์น ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24–29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 

          การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่เซิร์น ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25–27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26–28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 

          การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่เซิร์น ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16–17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

          การอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 19–21 เมษายน พ.ศ. 2560

          การอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน ร่วมกับกลุ่มวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์เชิงคำนวณ (TCP) และศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ (TaCS)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 22–25 เมษายน พ.ศ. 2561

          การอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ระหว่างวันที่ 25–28 เมษายน พ.ศ. 2562

 

      4. โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน (ภูมิภาค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงแก่นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาค และผู้สนใจทั่วไป ที่สนใจทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูง เพื่อใช้ในการศึกษาต่อหรือทำวิจัยต่อไปในระดับสูง รวมถึงกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของฟิสิกส์พลังงานสูง และสร้างบรรยากาศความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันในประเทศไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมมาแล้ว 1 ครั้ง โดยร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3–6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

      5.  โครงการอบรม Thailand School on High-Energy and Astro-Physics โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงและจักรวาลวิทยา โดยเชิญคณาจารย์และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในเมืองไทยมาร่วมบรรยายในวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และรวมไปถึงอาจจะเป็นการกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาหันมาสนใจในงานวิจัยทางด้านนี้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการทำให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาจากต่างสถาบันได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันของบุคลลากรต่างสถาบัน และคาดหวังว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมของงานวิจัยทางด้านนี้ในระดับประเทศต่อไป ดำเนินการจัดกิจกรรมมาแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

          การอบรม 1st Thailand School on High-Energy and Astro-Physics (SHEAP 2018) ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 23–27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

          การอบรม 2nd Thailand School on High-Energy and Astro-Physics (SHEAP 2019) ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 17–21 มิถุนายน พ.ศ. 2562