resize บริจาคเงินสนับสนุน เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานและโทรมาตรสำหรับการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน และระบบให้บริการการพบแพทย์ทางไกลในถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๒ แห่ง - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าพบ ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ เพื่อบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนิน “โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานและโทรมาตรสำหรับการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน และระบบให้บริการการพบแพทย์ทางไกลในถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๒ แห่ง คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 3,987,500 บาท