resize อบรมเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาความร่วมมือของบุคลากร - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

       สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาความร่วมมือของบุคลากร

      ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล ในวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฮาโมนี่  รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ที่ร่วมมือและยังมีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ การเรียนการสอนให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม เช่น กิจกรรมการสร้างหนังยางรัดถุงแกงมาเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ส่วนการมาให้ข้ข้อมูลในการใช้หนังยาง เป็นต้น

 • IMG_2292
 • IMG_2294
 • IMG_2296
 • IMG_2297
 • IMG_2298
 • IMG_2301
 • IMG_2302
 • IMG_2303
 • IMG_2304
 • IMG_2306
 • IMG_2307
 • IMG_2309
 • IMG_2311
 • IMG_2312
 • IMG_2317
 • IMG_2318
 • IMG_2321
 • IMG_2322
 • IMG_2323
 • IMG_2324