resize อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถในการอ่าน สำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถในการอ่าน สำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

โดยมีวัตถุประสงค์
          1. เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม(จังหวัดศรีสะเกษ) ให้สามารถนำชุดบทเรียนเสริมการอ่านที่พัฒนาขึ้นจากจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 171 เรื่อง ไปจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับนักเรียนมัธยมของตนเองได้อย่างถูกต้อง
          2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในทักษะการอ่าน คือ
                 • การอ่านจับรายละเอียด
                 • การอ่านจับประเด็นหลักหรือสาระสำคัญของเรื่อง
                 • การอ่านตีความ

โดยมุ่งหวังให้การพัฒนาความสามารถดังกล่าวเป็นการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบ สามารถวัดประเมินได้

ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ พบว่า
1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน
2. มีครูผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 24 ราย
3. ครูสามารถใช้เครื่องมือได้ และได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้อง

ทางโครงการกำหนดแผนการดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อการนิเทศติดตามการใช้เครื่องมือในครั้งถัดไปในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 


facebook | คลิก