resize กิจกรรม: ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 งานประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปี 2562 (ครั้งที่ 39) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดการประชุมสัมมนา ในหัวข้อ “การจัดการน้ำสะอาด ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.” ซึ่งดำเนินโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูใหญ่โรงเรียน ตชด. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และผู้บังคับบัญชาในสายงานโรงเรียน ตชด. ประมาณ 270 คน

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า “ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีความห่วยใยต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในด้านการศึกษา ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และการจัดการน้ำสะอาดภายในโรงเรียน ตชด. มูลนิธิฯ จึงได้สนองพระราชดำริฯ ในการดำเนินโครงการฯ 3 โครงการ อันได้แก่ โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และ การจัดการน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อนำแนวทางของโครงการดังกล่าว ไปปรับใช้ในภารกิจของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ต่อไป ” ในการสัมมนาหัวข้อ “การจัดการน้ำสะอาด ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.” ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูโรงเรียน ตชด. และคณะทำงานโครงการฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทาง และปัญหาในการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกัน จำนวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

• โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ มีกิจกรรมและผู้ดำเนินงานภายในโครงการฯประกอบด้วย การดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ โดยเนคเทค-สวทช. การดำเนินงานเรื่องระบบ NETWORK และระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร โดย เอไอเอส การใช้พลังงานไฟฟ้าและการบำรุงรักษาภายในโรงเรียน ตชด. โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีกิจกรรมและผู้ดำเนินงานภายในโครงการฯประกอบด้วย การดำเนินงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในปี 2562 โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ. อุดรธานี มีกิจกรรมและผู้ดำเนินงานภายในโครงการฯประกอบด้วย การจัดการน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ. อุดรธานี โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ครูใหญ่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน และในกิจกรรมนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากโรงเรียน ตชด. ได้ร่วมซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทาง และปัญหาในการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกัน ทั้ง 3 โครงการด้วย

        เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชาดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ประชุมหารือกับ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การจัดการน้ำบริโภคให้แก่ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี เพื่อวางแผนแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางด้านการจัดการน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียนดังกล่าว ซึ่งมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำผิวดินมีการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชกระแสรับสั่ง ให้มูลนิธิฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

        ผลการประชุมสามารถหาแนวทางจัดหาน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้แก่โรงเรียน และชุมชนได้ โดยแบ่งแผนการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ แผนระยะสั้น (ปัจจุบัน - กันยายน 2561) จัดหาน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียนได้ แผนระยะยาว (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) จัดหาน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียงได้