resize การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ เพื่อวางแผนบูรณาการการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 /2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ว่ามีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็น ต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรให้ความช่วยเหลือต่อไป

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่
1.  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
2.  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
3.  กรมชลประทาน 
4.  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
5.  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
6.  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
7.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
8.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9.  การประปาส่วนภูมิภาค
10.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์