resize ส่งนักเรียนมัธยมศึกษาไปศึกษาดูงานที่ CERN - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี