resize พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน น้ำสะอาดเพื่อเด็กและชุมชนอย่างยั่งยืน - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม. 2020 เวลา 20.15 น. ช่อง 9

เครดิตโดย nstdachannel.tv

link original : คลิก

    สวทช. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ให้มีน้ำสะอาดสำหรับบริโภค ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมมือทางวิชาการกับ สวทช. โดยขุดเจาะบ่อบาดาล และสร้างอาคารบ้านน้ำดื่ม ระบบ Ultra Filtration (UF) พร้อมแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียน เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำในการบริโภค อุปโภค

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการสมุนไพรรักษ์น้ำ Herbs for Healthy Water โดยได้รับงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สร้างต้นแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ในการดูแลแหล่งต้นน้ำชุมชน วิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้วิทยาศาสตร์ จัดการการปลูกสมุนไพรปลอดภัยครบวงจร ได้แก่ ขมิ้น และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้ และแรงจูงใจในการทำเกษตรแบบปลอดภัย