TH  |  EN

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ได้รับพระราชทานรางวัล “รัตนราชสุดาสารสนเทศ” ครั้งที่ 4 (ประจำปี 2566)

     รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ได้รับพระราชทานรางวัล “รัตนราชสุดาสารสนเทศ” ครั้งที่ 4 (ประจำปี 2566) รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ วังสระปทุม

     รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้วางรากฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของประเทศ โดยการสอน วิจัย และเขียนหนังสือแบบเรียนและบทความวิชาการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการประมวลภาษาธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มต้น พัฒนาระบบประมวลผลภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ วางหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็น ผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาเยาวชน เสียสละเวลาช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะการศึกษาของผู้ด้อยโอกาสและนักเรียนที่อยู่ห่างไกล แม้ภายหลังเกษียณอายุราชการ ยังเป็นวิทยากรอบรมครูและจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียน ท่านเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นผู้วางรากฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อวงการการศึกษาของประเทศไทย มีคุณูปการต่อการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติอย่างสูง จึงสมควรได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

     โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ เป็นที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโดยการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำ โครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำ โครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ได้แก่ คิดอย่างเป็นระบบ คิดเป็นแก้ไขเป็น ทำงานกับผู้อื่นได้ ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีต่างๆ โดยผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ต่อระดับอดุมศึกษาในโควตาพิเศษ ต่อไป