TH  |  EN

โครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต

      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ทรงตระหนักถึงประโยชน์ และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ที่ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้เน้นคุณภาพและความสัมฤทธิ์ผลมากกว่าปริมาณ โดยการเอาใจใส่และติดตามอย่างจริงจังมากกว่าการใช้วัตถุหรืออุปกรณ์ เน้นการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อความสมดุลพอดีในหลายๆ มิติ มากกว่าการนำความเจริญเข้าไปอย่างรวดเร็วเกินไปจนไม่เกิดผลดีกับชุมชน ทั้งให้ถ่ายทอดส่วนที่สำเร็จด้วยดีแก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เพื่อขยายผลในวงกว้างต่อไป