TH  |  EN

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนเป็นสำคัญ จึงได้ดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราช โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยชั้นนำของโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมปฏิบัติการวิจัย เช่น วิจัยขั้วโลกความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ความร่วมมือไทยจู -โน และสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาครูและนักวิทยาศาสตร์ ไทยได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนการศึกษาต่อในสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศต่างๆ เช่น นักศึกษา และ ครูฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการอบรมภาคฤดูร้อนที่เซิร์น, เดซี และ จีเอสไอ ทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ เป็นต้น

โครงการการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมระดับนานาชาติ