TH  |  EN

05. Face Mask Detection Robot โรงเรียนองครักษ์

      1. ชื่อเรื่อง : หุ่นยนต์ตรวจจับการสวมใส่หน้ากากอนามัย Face Mask Detection Robot
      2.ชื่อผู้เขียน
       นายภัทรเดช เพชร์ศิริ ระดับชั้น ม.4
     นายรัชพล ทองอันทร์ ระดับชั้น ม.4
     3.ครูที่ปรึกษาโครงงาน
       นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน
       นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ.
     4. สถานศึกษา :โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก
     5.e-mail : nawaphat.kkm@gmail.com

   บทคัดย่อ

     โครงงานเรื่อง หุ่นยนต์ตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัย (Face Mask Detection Robot) เป็นการศึกษาค้นคว้าการใช้ งานบอร์ด KidBright ร่วมกับ HuskyLens ซึ่งเป็นโมดูลที่สามารถประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจจับภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้งและพัฒาหุ่นยนต์ตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัย โดยใช้บอร์ด KidBright ร่วมกับ HuskyLens โดยส่งการแจ้งเตือนผู้ที่ไม่สวมหน้ากากออกทางลำโพงที่ติดตั้งไว้ภายในหุ่นยนต์ และ 2) ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยใช้ DC Motor ผ่านแอปพลิเคชั่น Bynk จากผลการทดสอบหุ่นยนต์ตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัย นั้นสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถแจ้งเตือนผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยออกทางลำโพงได้ และสร้างความตระหนักด้านการรักษาระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ