TH  |  EN

07. เครื่องกดเจลแอลกอฮอลล์อัตโนมัติ โรงเรียนต้นตันหยง

      ชื่อเรื่องโครงงาน: เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ (Automatic alcohol dispenser)
      ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
        นางสาวนูร์รีซา  มะแต              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      นางสาวมูนีเราะห์  อะดิง              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        นางสาวปัทมา  ลาเตะ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวอามีนา มะตาเห  นางสาวคอลีเยาะ วามะ
      สถานที่ทำงาน โรงเรียนต้นตันหยง
      Email : amina.matahae@gmail.com

บทคัดย่อ

      โครงงานเรื่อง เครื่องกดเจลแอลกอฮอลล์แบบอัติโนมัติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องกดเจลแอลกอฮอลล์แบบอัติโนมัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) เพื่อตระหนักถึงการล้างมือ ลดการนำเชื้อโรคไปป้นเปื้อนกับสิ่งรอบตัว โดยมีหลักการทำงานของเครื่องกดเจลแอลกอฮอลล์แบบอัติโนมัติ คือ เริ่มต้นการทำงาน บอร์ด Kidbright จะรับค่าจากเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ ถ้าเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุมีวัตถุเข้าใกล้ เครื่องปั๊มเจลก็จะทำงาน แต่ถ้าไม่มีวัตถุเข้าใกล้เซนเซอร์ เครื่องปั๊มเจลจะหยุดทำงาน.

จากการศึกษาพบว่าผลที่เกิดจากการเขียนโปรแกรม KidBright IDE เมื่อใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่ออกแบบเครื่องกดเจลแอลกอฮอลล์อัตโนมัติ โปรแกรมสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด