TH  |  EN

17 ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมรราช

ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line)    รายชื่อผู้เขียน 1) นายนาคราช ขุนบุญจันทร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6. 2) นายปรเมศวร์ ศรีแก้ว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6. 3) นายพิสิฏฐ์ สุขทองตี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5. 4) นายธีรภัทร พลายแก้ว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4. อาจารย์ที่ปรึกษา    นายซนะ เกลี้ยงทอง นางสุพัตรา ซูลิกร สถานที่ทำงาน โรงเรียนราชประซานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนครศรีธรรมรราช ที่อยู่เลขที่ 20 หมู่ 8 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัฒนครศรีธรรมรราช รหัสไปรษณีย์ 80110 โทรศัพท์ 075-302187โทรสาร 075-302042 บทคัดย่อ “อุทกภัย” ถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกภัยหนึ่งที่ก่อเกิดปัญหาในหลายๆด้าน รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดธรณีพิบัติภัย ถ้าหากประขาชนไม่สามารถอพยพเคลื่อนย้ายได้ทันก่อนเกิด “ภาวะน้ำท่วมฉับพลัน” ก่อให้เกิดความสูญเสียที่ตามมาอีกมากมาย “หากผู้ประสบอุทกภัยทราบเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยก่อนล่วงหน้า” แล้วอาจมีโอกาสที่จะอพยพทันเวลาและได้รับผลกระทบน้อยลง กลุ่มผู้จัดทำโครงงานจึงคิดระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเชอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง ( Double Check -Sendto Line) เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบที่ตามมาหลัง การเกิดอุทกภัยหรือถือเป็นการ ตัดภัยตั้งแต่ต้นน้ำ ซึ่ง