TH  |  EN

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ GSI

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ GSI
     การเดินทางไปฝึกทำวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายพิทยา อภิวัฒนกุล นักศึกษา ป.ตรี โครงการ พสวท. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม. เชียงใหม่
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ PANDA collaboration meeting 2019 และการลงนาม MoU ดร.สาคร ริมแจ่ม ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ PANDA collaboration meeting ณ โรงแรมดิวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ GSI/FAIR
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีช่วยดำเนินการประสานงาน ดังนี้

   1) วันที่ 16 – 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ. สถาบัน GSI เมืองดาร์มสตัดท์ คณะนักวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมหารือกับคณะนักวิจัย PANDA-GSI/FAIR เรื่อง (1) โครงสร้างสนับสนุนเชิงกลของสเปกโตรมิเตอร์ (2) ระบบควบคุมหัววัดทางเดินด้านหน้า (3) เครื่องเร่งสำหรับการเกษตร และการแพทย์
   2) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดร. ประทีป กอช Programme Coordinator GET Involved Council Issues Office FAIR GmbH ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ม.สุรนารี กับ GSI/FAIR ในการส่งนักศึกษาและนักวิจัยไปปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นที่ GSI/FAIR
   3) วันที่ 11 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดการประชุม PANDA Collaboration Meeting และลงนามเจตจำนงความร่วมมือระหว่าง ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ม.สุรนารี กับ ศ.เคลาส์ ปีเตอร์ส โฆษกของ PANDA ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซาอ่าวนาง จ.กระบี่ และ ดร.กีรติ มานะสถิตพงศ์ ผู้แทนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม ผู้แทน ม.เชียงใหม่ ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือเรื่องการออกแบบและสร้างชุดฉากรับลำอนุภาค (C-Frame) ของ PANDA สเปกโตรมิเตอร์ การพัฒนาระบบควบคุมหัววัดทางเดินด้านหน้า (Forward Tracker Detector Control System) และการพัฒนาและออกแบบระบบซอฟต์แวร์โดยใช้หลักการเรียนรู้ของเครื่อง 5.2 เดือนเมษายน – สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเดอา ออเลีย คาร์ตินี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ม.สุรนารี ได้เดินทางไปปฎิบัติงานวิจัย ที่ GSI ด้านชีววิทยารังสี ด้านอัตราการอยู่รอดของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งหลังการฉายด้วยรังสีเอกซ์และอนุภาคคาร์บอน ในโครงสร้างถาดหลุมโดยใช้สารในการเลี้ยงทั้งแบบ 2 มิติ (monolayer) และ 3 มิติ (matrigel)

    ความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับ GSI นางสาววริศรา จารุจินดา นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเรียนต่อปริญญาโทปี 1 จุฬาฯ) เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ทำงานวิจัยเรื่อง”Monte Carlo Simulation for Radiation” และนำเสนอผลงานเรื่อง SOBP Generating Functions for the Depth-Dose Distribution Based on the Monte Carlo Simulation Using PHITS ในการประชุม Siam Physics Congress 2019 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ. สงขลา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562