resize ความร่วมมือไทย-DESY - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

แนะนำกิจกรรมนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

สถาบันเดซี (Deutsches Elektronen-Synchrotron : DESY) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2502 มีที่ตั้งอยู่ ณ เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) และเมืองซอยเธน (Zeuthen) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถาบันเดซีเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการวิจัยชั้นนำของโลกด้านฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน ที่เน้นการใช้เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อค้นหาอนุภาคมูลฐานที่เกิดจากการชนกันของอนุภาคอิเล็กตรอนและอนุภาคโปรตอนและงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอน ซึ่งเป็นการนำเอาแสงซินโครตรอนที่ผลิตจากวงแหวนกักเก็บอนุภาคพลังงานสูงไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ในสาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยาและแพทยศาสตร์  << อ่านต่อ >>
>

ผู้แทนนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2558