TH  |  EN

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
ของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     วังสระปทุม กทม. วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น .สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 และมีพระราชกระแสรับสั่งเปลี่ยนไปเป็นมูลนิธิในปี 2558 ทั้งนี้เพื่อ นำเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นไปลดความเหลือมล้ำของสังคม กลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วย  ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 4 กลุ่มได้แก่ เด็กนักเรียนในชนบท ผู้พิการ เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ผู้ต้องขังและเยาวชนใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

     การประชุมประจำปีครั้งที่ 2 นี้นอกเหนือจากคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ จำนวน 11 คนแล้ว ยังมีทั้ง ผู้บริหารและนักวิจัยไทยเข้าร่วมประชุมทั้งออนไซต์และออนไลน์อีก 67 คนรวมทั้งสิ้น 78 คน วาระการประชุมมีทั้งสิ้น 6 วาระ (ประกอบด้วยวาระย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 วาระ)
     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงถึงความก้าวหน้าปี 2566 ตัวอย่างที่สำคัญ ได้แก่ 
         (1) การนำผลงานวิจัยเครื่องคอมพิวเตอร์3 มิติแบบลำรังสีทรงกรวยซึ่งวิจัยพัฒนาและสร้างขี้นในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ใน การวางแผนผ่าตัดคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่ที่ “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารนเทศ ตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และ “ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
         (2) การติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน ตชด. ในถิ่นทุรกันดารบริเวณ ใกล้ชายแดนเมียนมาร์ 23 แห่ง โรงเรียนเหล่านี้ไม่มีระบบไฟฟ้าสายส่งและอินเทอร์เน็ตที่คนในเมืองใหญ่คุ้นเคยเข้าถึงมาก่อนเลย หลายปีจนกระทั่งจนปัจจุบัน
         (3) การจัดหาน้ำบริโภคอุปโภคและการเกษตรสะอาดให้แก่โรงเรียนตชด.บ้านเทพภูเงิน อำเภอ น้ำโสม จังหวัดอุดรธานีและชุมชนใกล้เคียงที่ประสบปัญหาแหล่งน้ำดิบปนเปื้อนสารเคมีกำจัดวัชพืชตลอดจนการเริ่มก่อสร้าง ถนนและไฟฟ้าสายส่งให้เข้าถึงโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย
         (4) การช่วยเหลือคนพิการ 24 คน หลายคนปราศจากแขนขาตั้งแต่ กำเนิดและไม่มีตอแขนที่จะต่อขาเทียมแขนเทียมได้ บางคนพิการรุนแรงปากเปิดไม่ได้ตั้งแต่กำเนิดต้องการแพทย์ที่ชำนาญพิเศษ ช่วยผ่าตัดแก้ไขเปิดปากเพื่อรับประทานอาหารเหมือนคนปกติ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ได้รับศึกษาให้สูงสุดเพื่อออกไป ประกอบอาชีพดูแลตนเองไม่เป็นภาระผู้อื่น นอกจากนี้ยังช่วยดูแลการทำมาหากินของครอบครัวอีกด้วย
         (5) การเรียนและ ฝีกโปรแกรมมิงบนบอร์ดคอมพิวเตอร์ชื่อ Kidbright วิจัยพัฒนาโดยคนไทยให้แก่นักเรียนในโรงเรียนชนบท สามเณรในโรงเรียน ปริยัติธรรม นักเรียนในโรงเรียนอิสลามตลอดจนนักเรียนในโรงเรียนคนพิการเพื่อทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวเช่น เครื่องเตือนอัคคีภัยน้ำท่วม เตือนภัยในการขับขี่จักรยานเป็นต้น
         (6) การใช้คอมพิวเตอร์สอนควบคู่กับการเล่นเกมให้แก่เด็กป่วย เรื้อรังในโรงพยาบาลไม่ให้เบื่อหน่ายและเมื่อหายป่วยแล้วก็กลับไปเรียนต่อในระบบปกติได้ ปัจุบันมีผู้ป่วยราว 50,000 คน

 

สนใจร่วมสนับสนุนมูลนิธิหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813, 81816, email : info@princess-it.org
www.princess-it.org