TH  |  EN

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการ CMS Week Bangkok 2019

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม 1 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ CMS Week Bangkok 2019 ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นจนถึงวันที่ 20 ธันวาคมนี้ เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม The Compact Muon Solenoid Collaboration หรือ CMS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองของเครื่องเร่งอนุภาคฮาดรอนขนาดใหญ่ขององค์การเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ เซิร์น เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมพร้อมสำหรับการทดลองครั้งต่อไปเมื่อเครื่องเร่งอนุภาคฮาดรอนขนาดใหญ่ เปิดดำเนินการอีกครั้งในปี 2564-2567 โดยมีนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิจัย และนักศึกษา จาก 53 ประเทศสมาชิกของการทดลองฯ เข้าร่วม ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้นำเสนอผลงานวิจัย

 

     ในการนี้ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุม และทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือด้านฟิสิกส์อนุภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ CMS โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยและของภูมิภาคอาเซียนที่มี ความร่วมมือด้านงานวิชาการและงานวิจัยกับเซิร์น อย่างไม่เป็นทางการผ่านการทดลอง CMS ตั้งแต่ปี 2545 ก่อนเข้าเป็นสมาชิกประจำอย่างเป็นทางการ หลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อปี 2555 ส่งผลให้นักวิจัยไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองสำคัญระดับโลกในการค้นพบอนุภาคฮิกส์ การค้นหาสสารมืด และฟิสิกส์ ที่นอกเหนือจากแบบจำลองมาตรฐาน และในปี 2561 มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเซิร์น นับเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงไปสู่ความร่วมมือในระดับประเทศ

สามารถดูรายละเอียดได้  ที่นี่