TH  |  EN

นางสาววันทนีย์ พันธชาติ
กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

   เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ภายในงานกิจกรรม “การสร้างการรับรู้ และยกระดับความร่วมมือของเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (DJOP CONNECT)” ภายใต้ “โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567” ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากพลตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อหลังจากได้รับการปล่อยตัว ให้เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สร้างกำลังใจในการพัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างมีคุณค่าในสังคม