TH  |  EN

ติดตามเรื่องการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กพิการจากจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับผู้บริหารและนักกายภาพของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
เข้านิเทศงานและติดตามเด็กพิการกรณีศึกษาที่พิการแต่กำเนิด ณ จังหวัดปัตตานี

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ได้ขอไปประชุมเพื่อติดตามเรื่องการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กพิการจากจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับผู้บริหารและนักกายภาพของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะครูของโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ โดยการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เด็กพิการจะได้ฝึกกายภาพกับนักกายภาพทุกวันตามแผนที่วางไว้ และนักกายภาพให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังของเด็กพิการกับผู้ปกครองหลังจากที่กลับภูมิลำเนาแล้ว และขอให้ช่วยกำกับเด็กพิการให้ออกกำลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีน้ำหนักที่พอดี มีกล้ามเนื้อและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ส่วนเรื่องการเรียนรู้ด้านวิชาการ ครูแจ้งว่าเด็กพิการมีความตั้งใจและสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ทั้งนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ต้องขอขอบคุณมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ที่พัก สถานที่และบุคลากรในการฝึกกายภาพให้กับเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ครูเพื่อสอนเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ ขอบคุณสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติที่สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสนับสนุนการตรวจประเมินผลเพื่อวางแผนการผ่าตัดให้เด็กพิการ